ΝΟΣΗΛΙΑ

Rate this item
(0 votes)
Συνοπτικά, η διαδικασία και οι λειτουργίες της εφαρμογής Νοσηλίων είναι η εξής:

- Οι δικαιούχοι δαπανών υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες του Ασφαλιστικού Φορέα, (ασφαλισμένοι, ιατροί, φαρμακοποιοί, κλπ).

- Οι Υπηρεσίες πρωτοκολλούν τις αιτήσεις.

Το πρωτόκολλο των τπικών περιφερειακών Υπηρεσιών δεν πρωτοκολλεί απλώς τα έγγραφα, αλλά διαθέτει εξειδικευμένες λειτουργίες μέσω των οποίων επιτρέπεται η άμεση λογιστικοποίηση των εισερχομένων εγγράφων που αφορούν δαπάνες. Ειδικά για τους φαρμακοποιούς η πρωτοκόλληση γίνεται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού αρχείου που αποστέλλει κάθε φαρμακευτικός σύλλογος.

- Από το πρωτόκολλο οι Υπηρεσίες αυτόματα δημιουργούν τις καταστάσεις δαπανών για την αναγνώριση και εκκαθάριση των ποσών που αιτούνται οι δικαιούχοι.

- Με την εκκαθάριση αυτόματα υπολογίζονται οι κρατήσεις, ο φόρος και το πληρωτέο ποσό.

- Η εφαρμογή επιτρέπει είτε εξόφληση της δαπάνης, είτε μερική πληρωμή και εξόφληση σε μεταγενέστερο χρόνο έπειτα από την οριστική εκκαθάριση.

- Από τις καταστάσεις δαπανών δημιουργούνται αυτόματα τα χρηματικά εντάλματα, τα οποία προωθούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου για θεώρηση.

Από τη θεώρηση εξαιρούνται τα χρηματικά εντάλματα που αφορούν ασφαλισμένους.

- Έπειτα από τη θεώρηση οι Υπηρεσίες, αυτόματα βάσει των χρηματικών ενταλμάτων, εκδίδουν τις εντολές πληρωμής ή μεταφοράς για την εξόφληση των δικαιούχων, η οποία γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος.

- Επιπλέον, οι περιφερειακές Υπηρεσίες διαχειρίζονται των προϋπολογισμό με την αυτόματη εισαγωγή των επιτροπικών ενταλμάτων που αποστέλλει η Κεντρική Υπηρεσία, μεταβιβάζοντας πιστώσεις από την Κεντρική Υπηρεσία (Κύριος Διατάκτης) προς τις Περιφερειακές (Δευτερεύοντες Διατάκτες).

- Στο τέλος της οικονομικής χρήσης γίνεται ο Απολογισμός Περιφερειακής Υπηρεσίας με την αυτόματη δημιουργία των λογιστικών βιβλίων.

Όλα τα παραπάνω στάδια καλύπτονται από την εφαρμογή με αυτόματες διαδικασίες (του τύπου: εμφάνιση δεδομένων Χ φάσης – επιλογή – δημιουργία δεδομένων Χ+1 φάσης) έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο φόρτος εργασίας στις Υπηρεσίες.

Επίσης σε κάθε φάση η εφαρμογή διαθέτει ελέγχους για την αποφυγή λαθών από τους χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για τον ορισμό συνάντησης με σκοπό την επίδειξη - παρουσίαση των προϊόντων και των λύσεων που παρέχουμε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
back to top